Algemene voorwaarden

laatste aanpassing: 16/02/2023

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1 Alle rechtsverhoudingen tussen Bcreations, met maatschappelijke zetel te Torhoutse Steenweg 215, 8200 Brugge, ingeschreven in de KBO onder nummer BE0785.803.631, en de klant worden beheerst door de hierna volgende algemene voorwaarden.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten, diensten, offertes en overeenkomsten, ongeacht de aard, en niettegenstaande strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Iedere overeenkomst die bovendien strijdig is met de hierna vermelde voorwaarden zal slechts waarde hebben na uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging door Bcreations.

1.3 Door het plaatsen van een bestelling erkent de klant uitdrukkelijk de algemene voorwaarden gelezen te hebben en te aanvaarden.

1.4 De meest recente versie van deze algemene voorwaarden is te allen tijde terug te vinden op de website en steeds op eenvoudig verzoek te verkrijgen per mail.

1.5 Wijzigingen treden in werking dertig dagen na publicatie op de website van Bcreations en/of kennisgeving aan de klant zelf.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes

2.1 Bcreations stelt op vraag van de klant een gepersonaliseerde offerte op met een omschrijving van de gevraagde diensten en bijhorende tarieven en prijzen. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW, tenzij anders vermeld.Prijsberekeningen hebben bovendien een louter informatief en indicatief karakter en zijn onderhevig aan wijzigingen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs wordt overeengekomen. Indien de opdracht uitgebreid wordt of enige andere afwijking van de oorspronkelijke offerte zich voordoet, dan resulteert dit steeds in een meerprijs volgens de gebruikelijke tarieven van Bcreations.

2.2 Een offerte is uitsluitend geldig ten aanzien van de perso(o)n(en) tot wie de offerte gericht is.

2.3 De geldigheidsduur van de offerte staat vermeld in de offerte zelf. Indien de geldigheidsduur niet vermeld wordt, bedraagt deze twintig kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de verzending ervan.

2.4 Offertes en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3: Opdrachtbevestiging

3.1 Alle aanbiedingen en offertes van Bcreations zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de tijdige aanvaarding door de klant. Deze aanvaarding kan zowel expliciet als impliciet worden afgeleid uit de onderlinge communicatie tussen Bcreations en de klant. Als aanvaarding wordt onder andere gezien de ondertekening van het voorstel, de offerte of overeenkomst, al dan niet digitaal; de mondelinge of schriftelijke bevestiging van de klant; of het uitdrukkelijke verzoek van de klant om de werkzaamheden te starten. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. Een getekende overeenkomst vervangt evenwel alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

3.2 De klant heeft de mogelijkheid om zijn order te herroepen. Deze herroeping zal echter geen afbreuk doen aan zijn oorspronkelijke betalingsverplichtingen en bijkomende betalingsverplichting voor reeds uitgevoerde werken. Indien Bcreations de werkzaamheden nog niet aanvatte is er een schadevergoeding verschuldigd van 20% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 250 euro.

Artikel 4: Voorschot

4.1 Na bevestiging van de opdracht, wordt de klant gevraagd om een voorschot van 50% van de totale som te betalen binnen een termijn van veertien dagen, tenzij anders bedongen. Bcreations start het project pas op na ontvangst van dit voorschot.

4.2 Indien de klant, na opstart van de werken door Bcreations, afziet van de opdracht of de opdracht wijzigt, zullen reeds betaalde voorschotten niet worden terugbetaald, doch worden aangewend als schadevergoeding voor het niet naleven van de opdrachtbevestiging zoals supra beschreven.

Artikel 5: Opleveringstermijn

5.1 Elke leveringstermijn meegedeeld aan de klant heeft een louter indicatief karakter. Bcreations staat garant voor kwalitatief werk en heeft bijgevolg het recht om de oplevering uit te stellen, zonder dat dit enig verzuim uitmaakt of haar aansprakelijkheid op enigerlei wijze in het gedrang brengt.

Een overschrijding van de indicatieve leveringstermijn doet in hoofde van de klant geen enkel recht op opschorting of ontbinding van de overeenkomst, dan wel enige schadevergoeding, ontstaan. Het volstaat dat Bcreations de klant tijdig op de hoogte stelt van de vertraging en indien mogelijk de duur hiervan.

5.2 Een vertraagde opleveringstermijn te wijten aan de klant die in gebreke blijft om gevraagde informatie, documenten, teksten of beelden (tijdig) aan te leveren; (voor)ontwerpen (tijdig) goed te keuren; zijn betalingsverplichtingen na te komen of door bijkomende bestellingen te plaatsen, kan nooit ten laste worden gelegd van Bcreations. Bovendien behoudt Bcreations zich het recht om in dit geval de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot minstens aan bv. de ontvangst van de betaling of nodige documenten en informatie.

5.3 Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door Bcreations vastgesteld.

Artikel 6: Uitvoering

6.1 De uitvoering van de opdrachten maakt steeds een inspanningsverbintenis uit ten aanzien van de klant. Bcreations kan nooit tot enig resultaat gehouden zijn.

6.2 Bcreations beschikt over de creatieve en technische vrijheid om de uitvoering van de opdracht naar best vermogen en inzicht uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap en in de stijl waarin zij gebruikelijk werkt.

6.3 Een voorontwerp of tussentijdse resultaat wordt ofwel overgemaakt per e-mail, ofwel ter beschikking gesteld op een tijdelijke internetlocatie voor testdoeleinden.

6.4 De klant dient na ontvangst het ontwerp binnen de voorziene termijn goed te keuren en/of eventuele feedback te leveren. Tenzij anders overeengekomen, wordt er één aanpassingsronde voorzien. Wanneer de klant nog aanpassingen wenst na deze eenmalige aanpassingsronde, dan zal dit werk aangerekend worden volgens de algemene tarieven van Bcreations.

6.5 In geval van drukwerk is een ‘goed voor druk’ vereist vanwege de klant, hetzij per brief, hetzij per e-mail, hetzij via een andere informatiedrager. Dit betreft het officieel akkoord om een document te drukken en ontslaat Bcreations van elke verantwoordelijkheid voor de tijdens of na het drukken vastgestelde fouten of weglatingen.

6.6 Indien Bcreations dit noodzakelijk acht heeft zij het recht om de opdracht dan wel een deel ervan te laten uitvoeren door (een) gespecialiseerde derde(n), dewelke zij volledig vrij kan aanstellen. Bcreations is er niet toe gehouden dergelijke samenwerkingen met onderaannemers aan de klant te motiveren, noch kunnen zij door de klant geweigerd worden. Indien Bcreations voor de uitvoering van de opdracht beroep doet op derden, zullen de aangerekende kosten steeds volledig in rekening gebracht worden aan de klant. Bcreations is gerechtigd een voorschot op deze kosten te vragen. Bcreations is bovendien nooit aansprakelijk voor eventuele fouten van deze derden.

6.7 Zo nodig kan een opdracht onderverdeeld worden in deelopdrachten, die elk binnen een overeengekomen tijdskader uitgevoerd zullen worden. Alvorens een volgende deelopdracht aan te vatten, kan een uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring van de klant vereist zijn. Indien de klant niet tijdig (binnen 10 kalenderdagen) reageert, zal de goedkeuring van een deelopdracht vermoed worden. Aan laattijdige opmerkingen of wijzigingen is steeds een meerkost verbonden.

6.8 Wijzigingen aan de oorspronkelijke opdracht zijn enkel mogelijk indien de klant en Bcreations hiertoe gezamenlijk en uitdrukkelijk beslissen. De gevolgen van deze wijzigingen, voor wat betreft de prijs en opleveringstermijn, zijn steeds volledig voor rekening van de klant.

6.9 Opdrachten die on hold gezet worden door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling. Voor opdrachten die langer dan zes weken gepauzeerd worden, wordt er een “restart fee” aangerekend à rato van de tijd die nodig is om het project terug op te starten.

Artikel 7: Verplichtingen klant

7.1 De klant is gehouden zijn noodzakelijke en vlotte medewerking te verlenen bij de uitvoering van de opdracht. Deze handelingen omvatten onder andere, doch niet limitatief: het aanleveren van teksten, informatie en beelden; het verstrekken van noodzakelijke gegevens (bv paswoorden); het tijdig en voldoende beantwoorden van communicatie; …

De klant erkent bovendien dat een gebrekkige medewerking uit zijn hoofde negatieve gevolgen kan hebben voor de timing, alsook bijkomende kosten met zich mee zal brengen.

7.2 De klant is alleen en volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de aan Bcreations verstrekte gegevens en staat steeds in voor de juistheid, volledigheid en consistentie. De klant verbindt zich er bovendien toe om alle regels of alle reglementen die de verspreiding van een bepaald soort informatie verhinderen, beperken of reglementeren, te respecteren.

De klant zal zich ervan weerhouden om de diensten van Bcreations te gebruiken voor doeleinden die strijdig zijn met de openbare orde, goede zeden of enige wettelijke verplichting of inbreuk maken op de rechten van derden. De klant beschermt Bcreations tegen alle aanspraken van derden op of in verband met de inhoud. De klant vergoedt Bcreations voor elke schade of elk nadelig effect dat hiervan het gevolg is.

7.3 De klant bevestigt bij zijn bestelling dat alle stukken (teksten, foto’s, grafisch materiaal, lettertypes, …) die aan Bcreations worden overgemaakt eigendom zijn van eerstgenoemde. De klant mag geen gebruik maken van materialen die de wetgeving op copyright en/of bestaande merknamen miskennen. Bcreations is nooit aansprakelijk voor claims of rechterlijke vervolgingen die zouden voortvloeien uit het aanleveren van onrechtmatige of verboden materialen.

7.4 De klant zal zich bij een dienstverlening op lange termijn (bv. support- en hosting) onthouden van elk excessief gebruik d.w.z. zogenaamd gebruik dat beduidend hoger ligt dan het gebruik van een gemiddelde en normale afnemer. Bcreations zal de klant berichten over enig overmatig gebruik en een mogelijke oplossing aanreiken. Indien het overmatig gebruik van structurele aard is, behoudt Bcreations zich het recht om de klant te verplichten over te schakelen op een aangepast dienstenniveau. Dit is bv. het geval indien de behoeften van de klant gewijzigd zijn. Bcreations heeft het recht om haar verplichtingen uit deze overeenkomst op te schorten zolang er geen oplossing voor de structurele overbelasting is gevonden.

7.5. Bij het niet naleven van bovenstaande verplichtingen behoudt Bcreations zich het recht om, na een schriftelijke verwittiging, het project van de klant offline te halen, dan wel de uitvoering van de opdracht op te schorten, zonder dat de klant aanspraak maakt op enige schadevergoeding.

Indien de klant na deze verwittiging in strijd blijft handelen met zijn verplichtingen, is Bcreations gerechtigd om de overeenkomst met de klant met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder verdere verwittiging en zonder rechterlijke tussenkomst.

Artikel 8: Oplevering en garantie

8.1 Na afwerking van de opdracht, volgt de definitieve oplevering. Deze oplevering wordt duidelijk gecommuniceerd en bestaat uit een overdracht (al dan niet symbolisch) van het ontwikkelde product.

8.2 Samen met de definitieve oplevering neemt een garantieperiode van één maand aanvang. Binnen deze termijn heeft de klant de mogelijkheid om eventuele gebreken, onvolkomenheden of fouten in de functionaliteit te melden aan Bcreations. Elk gebrek dient tijdig, schriftelijk, voldoende gemotiveerd en gedetailleerd beschreven en aangetoond te worden. Buiten deze termijn zijn de gebruikelijke tarieven van Bcreations toepassing.

8.3 De klant aanvaardt dat er geen oplevering zal plaatsvinden vooraleer de finale factuur integraal voldaan is, in concreto betekent dit dat een project of applicatie niet online gezet wordt voordat de klant het volledige saldo betaald heeft.

Artikel 9: Tarieven

9.1 De gehanteerde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en andere bijkomende lasten, tenzij anders bedongen. De tarieven en prijzen omvatten alle voorzienbare kosten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

9.2 Het aankopen van lettertypes of ander gewenst grafisch materiaal gebeurt in overleg met de klant en wordt doorgerekend aan de klant. Dit kan gaan over een éénmalige of jaarlijkse kost.

9.3 Indien het een overeenkomst tot dienstverlening betreft waarbij een termijn van zes maanden is verstreken sinds de aanvang of meest recente herziening, heeft Bcreations steeds het recht om de tarieven en prijzen eenzijdig te wijzigen. Bcreations zal de klant hiervan tijdig op de hoogte stellen. De klant heeft het recht om binnen een termijn van dertig dagen na de inwerkingtreding van de nieuwe tarieven, door middel van een aangetekend schrijven, af te zien van de overeenkomst. Bij gebrek aan dergelijk aangetekend schrijven wordt de klant geacht akkoord te zijn met de wijzigingen.

9.4 Een herziening van de basisprijs volgens het indexcijfer zoals infra vermeld, wordt niet gezien als een prijsaanpassing en wordt bijgevolg niet aan de klant gemeld. Bij overeenkomsten die langer dan een jaar duren worden onze gehanteerde tarieven bij het verstrijken van iedere jaarlijkse periode automatisch geïndexeerd aan de hand van het indexcijfer van de consumptieprijzen. De berekening gebeurt volgens de formule: (basisprijs x nieuw indexcijfer)/ aanvangsindexcijfer. Het nieuw indexcijfer is het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand augustus van het jaar waarin de prijs wordt herzien. Het aanvangsindexcijfer is het indexcijfer van de maand augustus van het jaar voorafgaand aan het jaar van het nieuw indexcijfer.

Artikel 10: Facturen en betalingsmodaliteiten

10.1 De facturen worden elektronisch aan de klant bezorgd, maar kunnen op eenvoudig verzoek ook per post overgemaakt worden.

10.2 Alle facturen zijn te betalen binnen dertig kalenderdagen vanaf facturatiedatum door overschrijving op het rekeningnummer BE65 3770 2673 9196. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. De klant ontvangt het afgewerkte product bovendien slechts na volledige betaling van de finale factuur (zie supra artikel 8).

10.3 Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest worden aangerekend ten belope van 1% per begonnen maand, waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling ten titel van forfaitaire schadevergoeding een bedrag verschuldigd van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro. Dit bovenop de hoofdsom, de verwijlintresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische procedures. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan het recht om vergoeding te vragen voor de verdere kosten verbonden aan de niet-betaling.

10.4 Bcreations behoudt zich bovendien het recht om de aanvang of de verderzetting van de uitvoering, ook van latere opdrachten, op te schorten zolang een (voorschot)factuur niet werd betaald of de klant zijn contractuele verbintenissen niet nakomt. De klant verklaart expliciet dat Bcreations bij niet-betaling niet langer gehouden is de vooropgestelde diensten te garanderen, noch kan zij aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die zou kunnen ontstaan hierdoor. Bcreations kan bijgevolg met onmiddellijke ingang de diensten voor gebruik blokkeren of een aangeleverd project offline halen. Indien de betaling na rappellering uitblijft, kan Bcreations van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, noch rechterlijke tussenkomst, het contract ontbinden, hetzij gedeeltelijk, hetzij volledig.

10.5 Betwistingen dienen,op straffe van onontvankelijkheid, uiterlijk binnen acht werkdagen na factuurdatum per aangetekend en gemotiveerd schrijven aan Bcreations kenbaar gemaakt te worden.

Bij klachten of betwistingen inzake geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Bij gebreke aan tijdig protest worden de diensten/facturen als definitief aanvaard beschouwd en is de betaling onherroepelijk verschuldigd.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud en intellectuele eigendomsrechten

11.1 De geleverde producten en diensten blijven exclusief en volledig eigendom van Bcreations tot aan de gehele betaling door de klant.

11.2 Het eigendomsvoorbehoud geldt zowel voor onafgewerkte projecten als volledig startklare eindproducten.

11.3 De klant verbindt zich ertoe geen enkele handeling te stellen die het eigendomsvoorbehoud van Bcreations miskent en zij dient derden bovendien op dit eigendomsvoorbehoud te wijzen.

11.4 De klant verkrijgt, na integrale betaling van de finale factuur, alle intellectuele eigendomsrechten op datgene dat Bcreations in zijn opdracht creëert. Afhankelijk van het voorwerp van de opdracht betreft dit rechten zoals toegekend door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. De hierboven vermelde overdracht heeft geen enkele betrekking op concepten, technieken, specifieke vaardigheden, voorgeprogrammeerde routines of procedures en technologieën die deel uitmaken van de know-how van Bcreations. Bcreations kan daarenboven geen intellectuele eigendomsrechten toekennen op software en andere producten waarvan de eigendomsrechten niet aan haar toekomen, zoals de open source-software die gebruikt wordt. De eigendomsrechten van de klant blijven beperkt tot wat bepaald wordt in de desbetreffende licenties.

11.5 Alle door Bcreations gecreëerde en/of ter beschikking gestelde materialen mogen enkel gebruikt worden voor de vooraf gecommuniceerde doeleinden en/of bestemmingen. Het ongeautoriseerde gebruik zal aanleiding geven tot een nieuwe facturatie ten belope van het gehanteerde standaardtarief vermeerderd met een toeslag van 50%, voor iedere vastgestelde schending afzonderlijk. De klant is eveneens verantwoordelijk voor ieder vastgesteld ongeautoriseerd gebruik door derden.

Artikel 12: Domeinregistratie en hosting

12.1 De registratie en hernieuwing van domeinnamen gebeurt bij de daartoe bevoegde instanties volgens door hen bepaalde regels en procedures (DNS voor.be-domeinnamen). De klant verklaart zich dan ook uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden voor eindgebruikers vastgelegd door DNS.

12.2 De klant verkrijgt alle rechten verbonden aan een domeinnaam besteld via Bcreations. Door de registratie ontstaat een rechtstreekse verhouding tussen de klant en de bevoegde instantie, waarbij Bcreations slechts een verbindende rol vervult. Als tussenpersoon staat Bcreations enkel in voor het beheer van de domeinnaam. Deze verbintenis is van bepaalde duur, doch wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. De klant kan enkel per aangetekend schrijven opzeggen, uiterlijk drie maanden vóór de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

12.3 Bcreations biedt geen garantie dat een gewenste domeinnaam geregistreerd zal kunnen worden, zelfs indien blijkt dat op het moment van de vraag van de klant de domeinnaam nog beschikbaar is.

12.4 De registratiekosten voor een domeinnaam worden steeds voorafgaand aan de registratie of hernieuwing aangerekend aan de klant. Een weigering door bevoegde instanties of het latere verlies van een domeinnaam doet geen afbreuk aan de betalingsverplichtingen van de klant en zorgt evenmin voor een terugbetaling of enige andere vorm van schadevergoeding.

12.5 De registratie en hernieuwing van een domeinnaam gebeurt enkel na uitdrukkelijke opdracht van de klant. Bcreations kan nooit verantwoordelijk gehouden worden voor het verlies van een domeinnaam door een gebrekkige, laattijdige of onduidelijke opdracht.

12.6 De klant is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor ieder gebruik van zijn hosting/virtuele opslagruimte. Hij draagt hierbij zorg voor de integriteit, confidentialiteit en het gebruik van zijn persoonlijke gegevens (zoals toegekende login-gegevens en e-mailadressen) en verbindt er zich toe alle redelijke maatregelen te nemen om zijn gegevens te beschermen tegen o.m. virussen en informatiecriminialiteit. De klant is verplicht om Bcreations in te lichten in geval van (enig vermoeden van) een geschonden vertrouwelijk karakter. Bcreations kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor ongeoorloofde acties van derden.

12.7 Bcreations levert de nodige inspanningen om de veiligheid van haar systemen te waarborgen. Doch geen enkele dataopslag of transfer kan 100% veilig gegarandeerd worden. De klant aanvaardt dit risico geheel voor eigen rekening. Bcreations is bovendien niet aansprakelijk voor opgeslagen gegevens of het verlies van data of schade door tijdelijke onbeschikbaarheid, uitvallen van hardware, telecommunicatie of infrastructuur. De klant dient de nodige beveiligingen te bewaren en alle inhoud te back-uppen.

12.8 Het staat de klant in principe vrij de gehoste ruimte naar eigen inzicht in te vullen, voor zover hij hierbij te goeder trouw handelt en geen schending begaat van de vigerende wetgeving, inclusief schendingen van de openbare orde en goede zeden. Het is absoluut verboden om de virtuele ruimte te gebruiken met betrekking tot onrechtmatige handelingen en strafbare feiten zoals:

12.7 Indien enig onrechtmatig verbruik vastgesteld wordt, behoudt Bcreations zich het recht de toegang tot de geleverde diensten voor de klant tijdelijk of permanent te schorsen en de bevoegde instanties te verwittigen. Bcreations heeft het recht de door de klant geplaatste inhoud voorafgaandelijk te controleren.

Artikel 13: Duur en beëindiging van de overeenkomst

13.1 De duur van de overeenkomst tussen Bcreations en de klant kan zowel van bepaalde als onbepaalde duur zijn, en geldt in principe voor de duur die nodig is voor de uitvoering van de afgesproken diensten.

13.2 In geval van een overeenkomst van bepaalde duur zal deze telkens stilzwijgend verlengd worden voor een nieuwe periode die gelijk is aan de oorspronkelijk bepaalde duur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Elke partij kan deze automatische verlenging verhinderen door middel van een schriftelijke aangetekende opzegging uiterlijk drie maanden voor verstrijken van de duur van de overeenkomst. Mondelinge opzegging of opzegging aan de hand van een elektronisch communicatiemiddel (bijvoorbeeld via e-mail, sms, whatsapp, Facebook Messenger, et cetera) wordt als ongeldig beschouwd.

13.3 In geval van een overeenkomst van onbepaalde duur hebben zowel Bcreations als de klant het recht om de overeenkomst te allen tijde eenzijdig en per aangetekend schrijven te beëindigen mits inachtneming van een opzegperiode van drie maanden, startend vanaf de dag volgend op de dagtekening van het aangetekend schrijven.

13.4 Elke partij kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de andere partij op toerekenbare en zwaarwichtige of herhaaldelijke wijze inbreuk maakt op de verplichtingen die voortvloeien uit deze overeenkomst. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Tekortkomingen aan de betalingsverplichting en de medewerkingsverplichting door de klant worden als zwaarwichtige tekortkomingen beschouwd. De beëindiging doet geen afbreuk aan de mogelijkheid om verdere rechten uit te oefenen voor de schade geleden ten gevolge van de gestelde inbreuk.

13.5 Indien één van de partijen niet meer aan de verplichtingen van de overeenkomst kan voldoen ten gevolge van een staat van faillissement, gerechtelijke reorganisatie of enige andere aantasting van de kredietwaardigheid, heeft elke partij het recht om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig te beëindigen door middel van een aangetekende brief.

Artikel 14: Overmacht

14.1. Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld brand, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen (zoals stakingen, rampen, storingen) waarover Bcreations geen enkele controle heeft, bevrijden Bcreations van haar verbintenissen, ofwel voor de duur en draagwijdte van de hinder, ofwel definitief, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

14.2 Gevallen van overmacht die hun oorsprong hebben bij leveranciers of derden schorten eveneens de uitvoering van de verbintenissen van Bcreations op.

14.3 De klant erkent dat wat betreft softwareontwikkeling, een feilloze werking van een computerconfiguratie (het geheel van hard- en software) nooit kan worden gegarandeerd en dat dit, alsook bepaalde gevallen van overmacht of kwaad opzet (hacking, denial of service, …), onder meer kunnen resulteren in het verlies van programma’s en/of gegevens van de klant. De klant verbindt zich er dan ook toe om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen zodat de gevolgen van dergelijke feiten beperkt zijn. Daarnaast erkent de klant uitdrukkelijk dat hij zich kan verzekeren voor enige schadelijke gevolgen voor zijn bedrijfsprocessen, beheerde klant- en persoonsgegevens en andere data.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

15.1 Bcreations is uitsluitend aansprakelijk voor iedere aan haar toerekenbare zware en opzettelijke fout, die tot stand komt in de uitvoering van haar verbintenissen. Deze aansprakelijkhed is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten. De totale aansprakelijkheid van Bcreations zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Bcreations werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot enige schade.

De aansprakelijkheid ontstaat slechts indien de klant Bcreations schriftelijk, nauwkeurig en gedetailleerd in gebreke stelt binnen vijf werkdagen na het ontstaan van de schade. Waarbij aan Bcreations een redelijke termijn wordt verleend voor het herstel van de tekortkoming en Bcreations ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen.

15.2 Bcreations is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van directe of indirecte schade zoals: gevolgschade, gederfde winsten, verlies van reputatie of cliënten, financiële of commerciële verliezen, verhoging van de (algemene) kosten en andere (deze opsomming is niet limitatief).

15.3 Noch is Bcreations aansprakelijk voor fouten in de uitvoering of ontstane schade te wijten aan onvoldoende, onvolledige, onjuiste of niet-tijdig aangeleverde input en gegevens door de klant. Dit geldt zowel voor informatie, aangeleverd door de klant, die door Bcreations zelf op de website werd geplaatst alsook voor informatie afkomstig van de gebruikers bv. via CMS. De klant vrijwaart Bcreations eveneens voor schade door defecten of virussen aan systemen van de klant en het verlies of diefstal van wachtwoorden en/of data.

15.4 De klant verbindt er zich toe Bcreations te allen tijde en onvoorwaardelijk te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst of samenwerking.

15.5 Bcreations stelt alles in het werk om 24/7 toegang te verlenen tot haar online diensten. Gelet op de technische kenmerken van het internet en informaticamiddelen en gelet op de noodzaak van periodieke onderhouds-, update- en/of upgrade werkzaamheden, kan Bcreations geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. Dergelijke onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen geenszins beschouwd worden als tekortkomingen in hoofde van Bcreations.

Artikel 16: Vertrouwelijkheid en beroepsgeheimen

16.1 Bcreations en de klant bevestigen dat alle vertrouwelijke, commerciële en technische informatie die hen ter kennis komt, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, te allen tijde vertrouwelijk blijft en enkel gebruikt wordt voor de uitvoering van de overeenkomst.

16.2 Als vertrouwelijke informatie wordt o.m. gekwalificeerd: alle informatie die schriftelijk is medegedeeld aan de andere partij en welke duidelijk aangeduid is als vertrouwelijk of informatie die redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd moet worden.

16.3 Elke inbreuk op de vertrouwelijkheid brengt de aansprakelijkheid van de inbreukmakende partij in het gedrang. Deze inbreukmakende partij heeft eveneens de verplichting om de andere partij te vrijwaren van elke schade die het gevolg is van de inbreuk, inclusief het nemen van verdere (buiten)gerechtelijke stappen.

Artikel 17: Bevoegdheid en toepasselijk recht

17.1 Het Belgisch recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen of overeenkomsten tussen Bcreations en de klant.

17.2 In geval van een geschil omtrent de uitvoering van de overeenkomst zullen Bcreations en de klant alles in het werk stellen om een minnelijke oplossing aan te reiken waarin beide partijen zich kunnen vinden.

17.3 Indien er sprake is van een juridisch geschil, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Brugge bevoegd om kennis te nemen.

Artikel 18: Overige bepalingen

18.1 De klant aanvaardt dat de communicatie tussen de partijen met alle middelen naar recht kunnen worden bewezen. Elektronische communicatie zoals o.a. (maar niet limitatief) sms- en e-mailverkeer, worden hier eveneens onder begrepen.

18.2 De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een gedeelte van een bepaling uit deze algemene voorwaarden heeft geen gevolgen voor de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt geacht op zichzelf te staan en niet van toepassing te zijn. Bcreations behoudt zich het recht om de desbetreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking en doel. Titels in deze overeenkomst kennen een louter illustratieve waarde.

18.3 Bcreations kan haar rechten of plichten uit een overeenkomst te allen tijde overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde partij. Dit kan zonder instemming van de klant en zonder enige schadevergoeding. De derde partij zal volledig instaan voor de verdere uitvoering van de overeenkomst.

18.4 De klant gaat ermee akkoord dat de uitgevoerde diensten en projecten in het referentieportfolio van Bcreations worden opgenomen. Bcreations behoudt zich het recht om gerealiseerde projecten te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet limitatief, website, advertenties, sociale media, drukwerk, beurs- en demonstratiemateriaal.

Bcreations is bovendien gerechtigd om haar realisaties en creaties te signeren en/of te voorzien van haar handelsnaam of -teken, conform de beroepsgebruiken, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.